•  Varsity Girls Basketball
   
   Girls Varsity Basketball Team 2018/2019
   
  Junior Varsity Girls Basketball
   
    
  Girls Junior Varsity Basketball Team 2018/2019